Støttende indsatser jvf. Barnets lov §32 og §37


Barnets lov
støttende indsatser

Til familier hvor bekymringsgraden er stor.

MOUSTGAARD familiebånd iværksættes når en intensiv familie indsats vurderes nødvendigt for en periode. Familie indsatsen er en støttende indsats – som et alternativ til anbringelse og ift. hjemgivelse.

Indsatsen er udviklingsorienteret, støttende og kan være kompenserende med det formål at sikre børnenes trivsel, udvikling og opvækstvilkår.
§ 32 støttende indsatser.
§ 37 støttende indsatser uden samtykke.

MOUSTGAARD familiebånd har flere støttende indsatser som kan kombineres:
Familie behandling § 32 stk. 1 nr. 5
Praktisk pædagogisk støtte § 32 stk. 1 nr. 2 Kontaktperson til barnet, den unge – hele familien
§ 32 stk. 1 nr. 3
Traumebehandling og terapi til barnet, den unge, forældrene § 32 stk. 1 nr. 5 
– dette for at skabe bedst mulig støtte og udvikling til familien.

 • To konsulenter, 365 dage, – aften og weekend.
 • Vi påbegynder indsatsen med afsæt i formålet og evt. sideløbende med BFU.
 • Skræddersyer de støttende indsatser med afsæt i barnets, den unges plan.
 • Vi samarbejder med relevante fagprofessionelle i dagtilbud, skole, psykiatrien mm.
 • Hjemmet er primært basen hvor der arbejdes med familiens ressourcer, udfordringerne og dynamikken.
 • Vi indgår i relation med alle i familien via samtaler, samvær og aktiviteter.
 • Barnet og den unges stemme inddrages altid med tydelighed og nænsomhed.
 • Observationer og feedback gives, samt undervisning til forældrene.
 • Der er opfølgning efter socialfaglig vurdering.
 • Indsatsen kan kombineres med en sikkerhedsplan, et afklarende forløb af forældrenes ressourcer.

Udpluk af vores metoder:

Forældresamtaler, opfølgning og evaluering.
Education om børns, unges udvikling, forståelse for barnets, den unges mestringer, mønstre, dynamikker – kigge bag om. Forældre lederskabet, blik for nervesystemet hvordan det påvirkes og hvordan forældrene kan støtte med egen regulering mm.
Praktisk/pæd. støtte – oprydning, handle ind mm.
Struktur, rutiner, sundhed, økonomi mm.
Familie samtaler. Familie aktiviteter.
Observation inspireret af MIM.

Børnesamtaler, samvær og lege.
Kontakt person, aktiviteter og social træning.
Cool kids individuelt.
Dagtilbud. Skole. Klub.
Læge/tandlæge/psykiatri – udredning.

Samarbejdsmøder mellem fraskilte forældre med relevante temaer.

Tæt samarbejde med spædbarnet/barnet, den unges øvrige fagprofessionelle og netværk.

Den systemiske tilgang

Vi ser altid barnet og den unge i sammenhæng med dets familie, og familien ses i sammenhæng med den daglige omverden, den indgår i. I den systemiske tænkning ligger en forståelse af, at der ikke alene findes en virkelighed men derimod mange. En familie terapeut, som i sit virke læner sig op af en systemisk tankegang er nysgerrig, åben og ser familien i forhold til den daglige omverden, og de livsområder familien indgår i. Familieterapeuten har altid fokus på hvilken forandring, forældre og børn ønsker at skabe, og hvordan de i fællesskab kan komme derhen. På baggrund af den systemtiske tilgang arbejder vi blandt andet med

 • Inddragelse af hele familien
 • Forældre/barn observationer i flere forskellige kontekster
 • Inddragelse af netværk
 • Flerfamilieterapi

Se under teamet – hvem vi er.

Pia Moustgaard 2024

Kære børne- og unge rådgiver,

Mange børne – unge rådgivere har gode interne muligheder, men det kan være udfordrende når bekymringsniveauet for et barn, ung forbliver uændret eller er stigende.

MOUSTGAARD familiebånd ApS skræddersyer de støttende indsatser med afsæt i det som vurderes nødvendigt for  barnet, den unge og familien.

Vi er tilgængelige både dag, aften og weekend.

Gennem 7 år har vi erfaret at med de rette støttende indsatser i familien, kan det fører til de nødvendige forandringer for spædbarnet, barnet og den unge, samt styrke familiens bånd.

Når der træffes afgørelse om en anbringelse, støtter vi nænsomt i overgangen.

Vores passion er at støtte og styrke familien primært i hjemmet. Vi tager udgangspunkt i familiens ressourcer og udfordringer med afsæt i barnets, den unges plan.

Vi inddrager alle familiemedlemmer, fordi trivselsproblemer hos én naturligvis påvirker alle. Vi støtter det lille barn, det lidt større barn og den unge med vores relationer, faglige tilgang, samtaler og aktiviteter. I vores samarbejde med forældrene anvender vi støttende samtaler og undervisning for at skabe nye indsigter og handlinger.

Vi er undersøgende ift. familiens netværk, som en ressource hvor de inddrages afstemt med familien.
Vi samarbejder med  barnets/den unges øvrige fagpersoner, det kan være sundhedsplejersken, pædagogen, læreren, ledelsen. Forældrenes netværk, jobcenter, psykiatri, lægen, misbrugsbehandling osv.

Vi tilbyder akutindsatser –  og træder til, når I har brug for det !

I MOUSTGAARD familiebånd sætter vi en ære i, at  du som børne – unge rådgiver oplever en stærk samarbejdsrelation og et professionelt team omkring familien. Du kan være tryg ved, at vi altid vil kontakte dig, hvis bekymringsniveauet stiger, eller hvis dine socialfaglige kompetencer og myndighed er nødvendige.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende.
Via dialogen får jeg indblik i familien, herefter fremsendes et udkast til familie indsatsen, samt prisen – hvorefter vi afstemmer om vi skal indgå et samarbejde sammen.

Bedste hilsner
Pia Moustgaard
MOUSTGAARD familiebånd ApS

Hjemgivelse af to piger på 6 og 7 år

To piger på 6 og 7 år blev efter 1 år i familieplejen, hjemgivet. Vi indgik i et intensivt samarbejde med forældrene og mødtes med familieplejen, dagtilbudet og skolen for at sikre processen bedst muligt. Vi understøttede nænsomt pigerne og familien i igen at være sammen. Vi udarbejdede en MIM sammen med forældrene og med afsæt i deres ressourcer, var vi medskaber til udvikling af deres forældre kompetencer.

Hjemgivelse af 16 årig ung mand

16 årig ung mand blev hjemgivet fra opholdssted til sin mor. Vi mødtes med mor og forberedte hjemgivelsen. Vi dannede relation med den unge mand via samtaler og med afsæt i hans fritidsønsker, hvor vi fik etableret motocross. Vi fik etableret nyt skoletilbud og samarbejdede tæt for at sikre fremmøde. Vi havde kontinuertlige familiesamtaler med fokus på et nyt fælles fundament, strukturen, relationer og grænsesætning. Opgaven blev afsluttet efter 1/2 år.

Overvejelse om anbringelse af 4 børn

Overvejelse om anbringelse af 4 børn i alderen 16 til 14 år, grundet højkonflikter, mistanke om misbrug og psykisk vold, samt skolefravær i 1 1/2 år for den 10 årige. Vi støttede gennem skilmissen og var en del af hverdagslivet , hvor vi arbejdede med familiedynamikken. Vi deltog i udredelse af autisme , psykoedukation, skolegangen blev genetableret og ugentlige børneaktiviteter blev afholdt. Mor og 4 børn er sammen i dag.